Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  03.03.2021 14:57:02
Дата здійснення дії: 14.04.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН"
Код за ЄДРПОУ:  14313062
Текст повідомлення: 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою АТ «ХАРТРОН»

протокол № 19 від 25.02.2021 року

 

Шановний акціонер!

 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН»

(код за ЄДРПОУ 14313062, місцезнаходження: 61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1) повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів відбудуться 14 квітня 2021 року о 12-30   у приміщенні Акціонерного товариства «ХАРТРОН» за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, адміністративний корпус, 3 поверх, кімната 301 (зал засідань)

 

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 14 квітня 2021 року. Початок реєстрації о 10-00, закінчення реєстрації об  11-30 за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ─ 08 квітня 2021 року. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

 

Проект порядку денного разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування):

 

 1. Про обрання складу лічильної комісії. 

Проект рішення:

 1. У зв’язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження лічильної комісії АТ «ХАРТРОН» обраної загальними зборами акціонерів від 11.04.2018р. протокол № 22.
 2. Обрати лічильну комісію АТ «ХАРТРОН» в кількості 7 (сім) осіб на термін 3 (три) роки. Персонально: Вінникова Наталія Олександрівна, Волкова Маргарита Володимирівна, Колеснікова Валентина Єгорівна, Сімінько Наталія Іванівна, Руденко Оксана Генріхівна, Спиридонова Алла Павлівна, Шуба Ніна Олексіївна.

 

 1. Прийняття рішень з питань проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» (затвердження регламенту).

Проект рішення:

Затвердити регламент ведення Загальних зборів акціонерів:

- для доповіді з питань порядку денного надавати від 3 до 45 хвилин;

- пропозиції, запитання до доповідачів надавати в письмовій формі із зазначенням прізвища, імені, по батькові акціонера, з якого питання порядку денного та яке запитання має акціонер;

- час для відповіді по питанням  -  до 5 хвилин;

- час для виступу акціонерів  -  до 3 хвилин.

 

 1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» про роботу за 2020 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

3.1. Звіт Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» про роботу за 2020 рік – затвердити.

3.2. Роботу Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» у 2020 році вважати задовільною.

 

 1. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення:

4.1. Звіт Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2020 рік – затвердити.

4.2. Висновки Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2020 рік – затвердити.

 

 1. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: 

5.1. Висновки зовнішнього аудиту щодо АТ «ХАРТРОН» за 2020 рік врахувати.

 

 1. Затвердження річного звіту АТ «ХАРТРОН» за 2020 рік.

Проект рішення:

6.1. Річний звіт АТ «ХАРТРОН» за 2020 рік  – затвердити.

6.2. Баланс АТ «ХАРТРОН» за 2020 рік – затвердити.

 

 1.  Розподіл прибутку АТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2020 році, затвердження розміру річних дивідендів та затвердження планових нормативів розподілу прибутку АТ «ХАРТРОН»  на 2021 рік. 

Проект рішення:

7.1. Затвердити розподіл прибутку АТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2020 році у сумі 9240158,65 грн., одержаного товариством за 2020р., направивши його:

- до фонду дивідендів – 4620079,33 грн. (50,0%*) чистого прибутку);

- у зв’язку з наповненням резервного фонду до розміру 25%  статутного капіталу відрахувань  до резервного фонду не здійснювати;

- нерозподілений прибуток – 4620079,32 грн .

7.2.   Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію 0,0540 грн. *)

*) Плановий розподіл, відповідно до рішення Загальних зборів від 09.04.2020р. (протокол № 24). 

7.3. Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам.

7.4. Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за   результатами роботи за 2020 рік у розмірі 2307697,61  грн.

7.5. Затвердити планові нормативи розподілу прибутку АТ «ХАРТРОН» на 2021 рік,  направивши:

 • до фонду дивідендів -  50 %;
 • до резервного фонду – 0 %.

 

 1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН».

Проект рішення:

8.1. У зв’язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» у повному складі.

   

 1. Обрання членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН».

Проект рішення:

(Кумулятивне голосування)

 

 1. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та уповноваженої особи для підписання цих договорів.

Проект рішення:

10.1 Умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» – затвердити.

10.2 Надати Голові Правління АТ «ХАРТРОН» повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ХАРТРОН».

10.3. Розмір щомісячної винагороди члена Наглядової ради встановлюється відповідно до порядку, затвердженого постановою КМУ від 05.02.2020р. № 141, з коефіцієнтом 2,0 до середньомісячної заробітної плати за видом економічної діяльності «наукові дослідження та розробки» за квартал. 

 

 1. Визначення основних напрямків діяльності   АТ «ХАРТРОН» на 2021 рік.

Проект рішення:

11.1. Основні напрямки діяльності  АТ «ХАРТРОН» на 2021 рік – затвердити.

11.2. Встановити та затвердити чіткі цілі АТ «ХАРТРОН» на 2021 рік – ведення ринкової діяльності.

 

 1. Про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю АТ «ХАРТРОН» у 2021 році.

Проект рішення:

12.1. Прийняти до відома інформацію, що Правлінням Товариства не планується протягом 2021 року укладати правочини, у тому числі правочини із заінтересованістю, сума яких перевищує  124691 тис.грн.

 

Адреса веб-сайта АТ «ХАРТРОН», на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, а також інформація, зазначена в частині четвертій ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» - www.hartron.com.ua та 14313062.smida.gov.ua.

 

Станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 15 лютого 2021 року, загальна кількість акцій складає 85 470 280 штук простих іменних акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 75 442 545 штуку.

 

 З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів, за запитом можна ознайомитися від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів у робочі дні з 9-00 до 17-00 (обідня перерва з 13-00 до 13-40) за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, кімната 101, АТ «ХАРТРОН» та в день проведення зборів за місцем проведення зборів з початку реєстрації. Відповідальна особа корпоративний секретар Черкасова Вікторія Геннадіївна, тел.: (057) 315-21-98, (057) 763-30-55.

 

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

 

Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу наглядової ради, кількість яких не може перевищувати 7 осіб.

 

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

 

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

 

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів (фізичних та юридичних осіб) – паспорт та довіреність, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України. Порядок участі  та  голосування  на  Загальних  зборах за довіреністю відбувається відповідно до ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

 

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

 

Акції власників, які не уклали договори про обслуговування рахунка в цінних паперах з депозитарною установою від власного імені, при визначенні кворуму та голосуванні на загальних зборах враховуватися не будуть.

 

 Протоколи про підсумки голосування на загальних зборах АТ «ХАРТРОН» 14.04.2021 року протягом 10 днів будуть розміщені на веб-сайті www.hartron.com.ua та 14313062.smida.gov.ua  

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника

Період

Звітний

2020 рік*

 

Попередній

2019 рік

 

Усього активів

323287

341572

Основні засоби (за залишковою вартістю)

2152

2430

Запаси

2981

25947

Сумарна дебіторська заборгованість

19139

23738

Гроші та їх еквіваленти

70199

56798

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

126185

121581

Власний капітал

309168

304564

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

21368

21368

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

0

0

Поточні зобов'язання і забезпечення

14119

37008

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

9240

10028

Середньорічна кількість акцій (шт.)

85470280

85470280

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,10811

0,11733

 

* попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським висновком, буде надана на річних Загальних зборах Товариства.

 

Наглядова Рада АТ «ХАРТРОН»