Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 24.02.2011
Дата публікації 24.02.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "ХАРТРОН"
Юридична адреса* 61070, м. Харків, вул. Ак. Проскури, 1
Керівник* Вахно Микола Іванович - Голова правління. Тел: 0577007712
E-mail* ocb@cit.kharkov.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН»
(61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1)
повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 14 квітня 2011 року об 11-00 за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 42, кімната 201 (конференц-зал)

Порядок денний:
1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ «ХАРТРОН» за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2011 рік.
2. Звіт Наглядової ради ВАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2010 рік.
3. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2010 рік.
4. Затвердження річного звіту та балансу ВАТ «ХАРТРОН» за 2010 рік.
5. Про розподіл прибутку ВАТ «ХАРТРОН» (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи у 2010 році та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2011 рік.
6. Про внесення змін до Статуту ВАТ «ХАРТРОН» (нова редакція Статуту Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН» в зв’язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».)
7. Затвердження Положення «Про загальні збори акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».
8. Затвердження Положення «Про Наглядову раду ПАТ «ХАРТРОН».
9. Затвердження Положення «Про Ревізійну комісію ПАТ «ХАРТРОН».
10. Затвердження Положення «Про Правління ПАТ «ХАРТРОН».
11. Про відкликання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії ВАТ «ХАРТРОН».
12. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН».
13. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН».
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та уповноваженої особи для підписання цих договорів.

Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi ВАТ «ХАРТРОН» (тис. грн)
Найменування показника перiод
Звiтний 2010р. Попереднiй 2009р.
Усього активiв 155462 153762
Основнi засоби, залишкова вартість 5942 5443
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 96563 93403
Запаси 7062 4817
Сумарна дебiторська заборгованiсть 5990 9884
Грошовi кошти та їх еквiваленти 4203 10951
Нерозподiлений прибуток 5241 2991
Власний капiтал 140509 130751
Статутний капiтал 21368 21368
Довгостроковi зобов'язання 643 525
Поточнi зобов'язання 10595 21313
Чистий прибуток (збиток) 2801 1579
Середньорiчна кiлькiсть акцiй (шт.) 85470280 85470280
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з 09-00 до 10-45 у день зборів за місцем їх проведення. Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт і доручення, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства України.
Акціонери можуть ознайомитися з проектами документів, що виносяться на затвердження Загальними зборами, з 28.02.2011 р. щодня (крім суботи та неділі) з
9-00 до 16-00 (обідня перерва з 13-00 до 13-45) за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, кімната 101, ВАТ «ХАРТРОН».
Підсумки голосування на загальних зборах 14.04.2011р. будуть оприлюднені на сайті підприємства www.hartron.com.ua та опубліковані в офіційному виданні Державної комісії по цінним паперам та фондовому ринку „Бюлетень. Цінні папери України”.
Відповідальна особа Вінникова Н.О. Довідки за тел.: (057) 315-21-98.

Правління ВАТ «ХАРТРОН»
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Вахно Микола Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 24.02.2011
(дата)