Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 29.02.2012
Дата публікації 29.02.2012 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "ХАРТРОН"
Юридична адреса* 61070, м. Харків, вул. Ак. Проскури, 1
Керівник* Вахно Микола Іванович - Голова правління. Тел: 0577007712
E-mail* ocb@cit.kharkov.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН»
(код за ЄДРПОУ 14313062, місцезнаходження: 61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1)
повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 11 квітня 2012 року о 12-00 у приміщенні Національного Наукового Центру «Інститут Метрології» за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 42, кімната 201 (конференц-зал)

Порядок денний:
1. Обрання складу лічильної комісії.
2. Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».
3. Затвердження регламенту ведення Загальних зборів.
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2011 рік.
5. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.
6. Звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2011 рік.
7. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2011 рік.
8. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «ХАРТРОН».
9. Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи у 2011 році та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2012 рік.
10. Обрання Голови Правління ПАТ «ХАРТРОН».
11. Про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2012 році.

Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «ХАРТРОН» (тис. грн.)
Найменування показника, перiод
Звiтний 2011р., Попереднiй 2010р.
Усього активiв 189447 155462
Основнi засоби, залишкова вартість 5629 5942
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 99174 96563
Запаси 9188 7062
Сумарна дебiторська заборгованiсть 26485 5990
Грошовi кошти та їх еквiваленти 8377 4203
Нерозподiлений прибуток 8674 5241
Власний капiтал 144086 140509
Статутний капiтал 21368 21368
Довгостроковi зобов'язання 643 643
Поточнi зобов'язання 37876 10595
Чистий прибуток (збиток) 4412 2801
Середньорiчна кiлькiсть акцiй (шт.) 85470280 85470280
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 05.04.2012 року.
Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з 10-00 до 11-45 у день зборів за місцем їх проведення. Для участі у загальних зборах необхідно мати:
акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт);
представникам акціонерів – довіреність на право представляти інтереси акціонера, яка оформлена згідно з законодавством України, та документ, що посвідчує особу (паспорт).
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, можна ознайомитися з 07.03.2012р. по 10.04.2012р. у робочі дні з 10-00 до 16-00 (обідня перерва з 13-00 до 13-40) за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, кімната 101,
ПАТ «ХАРТРОН» та в день проведення зборів за місцем проведення зборів.
Підсумки голосування на загальних зборах 11.04.2012р. будуть оприлюднені на сайті підприємства www.hartron.com.ua та опубліковані в офіційному виданні Національної комісії по цінним паперам та фондовому ринку „Бюлетень. Цінні папери України”.
Відповідальна особа корпоративний секретар Черкасова В.Г. Довідки за тел.: (057) 315-21-98.

Правління ПАТ «ХАРТРОН»
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Вахно Микола Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 29.02.2012
(дата)