Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 22.03.2012
Дата публікації 28.03.2012 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "ХАРТРОН"
Юридична адреса* 61070, м. Харків, вул. Ак. Проскури, 1
Керівник* Вахно Микола Іванович - Голова правління. Тел: 0577007712
E-mail* ocb@cit.kharkov.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН»
(код за ЄДРПОУ 14313062, місцезнаходження: 61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1)
повідомляє,
щодо порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів, що відбудуться 11 квітня 2012 року о 12-00 у приміщенні Національного Наукового Центру «Інститут Метрології» за адресою:
м. Харків, вул. Мироносицька, 42, кімната 201 (конференц-зал) (оголошення були надруковані 29.02.2012р. в офіційному виданні НКЦПФР газета «Бюлететь. Цінні папери України» №38 (3338) та в газеті "Время" №38 (16953)) на вимогу акціонера, який володіє 50% +1 акція, вноситься нове питання під порядковим номером 10 у порядку денному. Питання порядку денного, які раніше мали порядкові номери 10 та 11, мають порядкові номери 11 та 12 відповідно. Порядок денний після внесення змін слід читати в такій редакції:

1. Обрання складу лічильної комісії.
2. Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».
3. Затвердження регламенту ведення Загальних зборів.
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2011 рік.
5. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.
6. Звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2011 рік.
7. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2011 рік.
8. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «ХАРТРОН».
9. Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи у 2011 році та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2012 рік.
10. Припинення повноважень Голови Правління ПАТ «ХАРТРОН.
11. Обрання Голови Правління ПАТ «ХАРТРОН».
12. Про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2012 році.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, время, дата та порядок реєстрації акціонерів, порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, порядок розміщення підсумків голосування на загальних зборах 11.04.2012р. залишаються без змін.
Відповідальна особа корпоративний секретар Черкасова В.Г. Довідки за тел.: (057) 315-21-98.

Правління ПАТ «ХАРТРОН»


Повідомлення про зміни до порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН», запланованому на 11 квітня 2012 року, надруковано в офіційному виданні НКЦПФР газеті "Бюлететь. Цінні папери України" 28.03.2012р. № 57 (3357).
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Вахно Микола Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 28.03.2012
(дата)