Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 03.03.2015
Дата публікації 03.03.2015 11:08:11
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "ХАРТРОН"
Юридична адреса* 61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1
Керівник* Вахно Микола Іванович - Голова Правління. Тел: 0577603000
E-mail* ocb@hartron.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН» (код за ЄДРПОУ 14313062, місцезнаходження: 61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1) повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів відбудуться 09 квітня 2015 року об 12-00 у приміщенні Національного Наукового Центру «Інститут Метрології» за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 42, кімната 201 (конференц-зал) Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 09 квітня 2015 року. Початок реєстрації о 10-00, закінчення реєстрації об 11-30 за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації та участі у загальних зборах учасникам зборів необхідно мати документ, який ідентифікує особу акціонера/його представника (паспорт); представникам акціонерів (фізичних та юридичних осіб) – також додатково документи, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами чинного законодавства України. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ─ 03 квітня 2015 року. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.* Порядок денний: 1. Про обрання складу лічильної комісії. 2. Обрання секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН». 3. Прийняття рішень з питань проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» (затвердження регламенту). 4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2014 рік. 5. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2015 рік. 6. Звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2014 рік. 7. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2014 рік. 8. Затвердження річного звіту ПАТ «ХАРТРОН» за 2014 рік. 9. Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2014 році. 10. Затвердження планових нормативів розподілу прибутку на 2015 рік. 11. Про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2015 році. З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів, за запитом можна ознайомитися від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів у робочі дні з 8-30 до 17-00 (обідня перерва з 13-00 до 13-40) за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, кімната 101, ПАТ «ХАРТРОН» та в день проведення зборів за місцем проведення зборів з початку реєстрації. Відповідальна особа корпоративний секретар Черкасова В.Г., тел.: (057) 315-21-98. Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів. Пропозиції, оформлені згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», подаються акціонером в письмовій формі не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів на адресу: 61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, ПАТ «ХАРТРОН» Підсумки голосування на загальних зборах 09.04.2015р. будуть оприлюднені на веб-сайті ПАТ «ХАРТРОН» www.hartron.com.ua та опубліковані в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. *Під час реєстрації акціонерів звіряються дані документа, що ідентифікує особу акціонера, з даними акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. У разі невідповідності даних, акціонеру необхідно звернутись до депозитарної установи, у якій на ім’я акціонера відкрито рахунок у цінних паперах, для внесення змін до анкети рахунку акціонера. Довідки за тел. (057) 315-21-98. (Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено ст.34 Закону України «Про акціонерні товариства»). Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «ХАРТРОН» (тис. грн) Найменування показника Перiод Звiтний 2014р. Попереднiй 2013р. Усього активiв 565146 508089 Основнi засоби, залишкова вартість 53261 55928 Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 63148 41699 Запаси 177180 215302 Сумарна дебiторська заборгованiсть 114380 127628 Грошовi кошти та їх еквiваленти 143075 42932 Нерозподiлений прибуток 19900 13048 Власний капiтал 229310 217660 Статутний капiтал 21368 21368 Довгостроковi зобов'язання 0 500 Поточнi зобов'язання 228540 253903 Чистий прибуток (збиток) 16650 3780 Середньорiчна кiлькiсть акцiй (шт.) 85470280 85470280 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0 Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1535 1627 Правління ПАТ «ХАРТРОН» Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР "Бюлететь. Цінні папери України" №38 (4082) 03.03.2015р. та в газеті "Время" №24 (17544) 03.03.2015р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Вахно Микола Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 03.03.2015
(дата)