Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 10.04.2017
Дата публікації 09.03.2017 10:12:27
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "ХАРТРОН"
Юридична адреса* 61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1
Керівник* Вахно Микола Іванович - Голова Правління. Тел: 0577603000
E-mail* ocb@hartron.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН»

(код за ЄДРПОУ 14313062, місцезнаходження: 61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1)

повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів відбудуться 10 квітня 2017 року об 11-00 у приміщенні Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН» за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, адміністративний корпус, 3 поверх, кімната 301 (зал засідань)

 

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 10 квітня 2017 року. Початок реєстрації о 09-00, закінчення реєстрації о 10-30 за місцем проведення загальних зборів.

Для реєстрації та участі у загальних зборах учасникам зборів необхідно мати документ, який ідентифікує особу акціонера/його представника (паспорт); представникам акціонерів (фізичних та юридичних осіб) – також додатково документи, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ─ 
04 квітня 2017 року. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозітарну систему України.*

 

Проект порядку денного:

 1. Прийняття рішень з питань  проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» (затвердження регламенту).
 2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2016 рік.
 3. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2017 рік.
 4. Звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2016 рік. 
 5. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2016 рік. 
 6. Затвердження річного звіту ПАТ «ХАРТРОН» за 2016 рік. 
 7. Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2016 році. 
 8. Затвердження планових нормативів розподілу прибутку ПАТ «ХАРТРОН»  на 2017 рік. 
 9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови Правління та обрання Голови Правління ПАТ «ХАРТРОН».
 10. Про внесення змін до Статуту ПАТ «ХАРТРОН» (нова редакція Статуту Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН» в зв’язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства»).
 11. Про внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «ХАРТРОН».
 12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради  та Ревізійної комісії  ПАТ «ХАРТРОН».
 13. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН». 
 14. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН». 
 15. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та уповноваженої особи для підписання цих договорів.
 16. Про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2017 році.

   

  Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті ПАТ «ХАРТРОН» за адресою www.hartron.com.ua.

   

  З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів, за запитом можна ознайомитися від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів у робочі дні з 8-30 до 17-00 (обідня перерва з 13-00 до 13-40) за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, кімната 101, ПАТ «ХАРТРОН» та в день проведення зборів за місцем проведення зборів з початку реєстрації. Відповідальна особа корпоративний секретар Черкасова В.Г., тел.: (057) 315-21-98.

Підсумки голосування на загальних зборах 10.04.2017р. будуть оприлюднені на веб-сайті ПАТ «ХАРТРОН» www.hartron.com.ua та опубліковані в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

 

*Під час реєстрації акціонерів звіряються дані документа, що ідентифікує особу акціонера, з даними акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. У разі невідповідності даних, акціонеру необхідно звернутись до депозитарної установи, у якої на ім’я акціонера відкрито рахунок у цінних паперах, для внесення змін до анкети рахунку акціонера. Довідки за тел. (057) 315-21-98. (Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено ст.34 Закону України «Про акціонерні товариства»).

 

Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «ХАРТРОН»        (тис. грн)

Найменування показника

Перiод

 

Звiтний

2016р.

Попереднiй 2015р.

Усього активiв

623244

570720

Основнi засоби

79298

48761

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї

69755

65782

Запаси

242191

214292

Сумарна дебiторська заборгованiсть

90894

140923

Грошовi кошти та їх еквiваленти

106247

90848

Нерозподiлений прибуток

31861

23626

Власний капiтал

245729

226370

Статутний капiтал

21368

21368

Довгостроковi зобов'язання

0

0

Поточнi зобов'язання

218653

209549

Чистий прибуток (збиток)

6987

6164

Середньорiчна кiлькiсть акцiй (шт.)

85470280

85470280

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

1303

1411

 

Правління ПАТ «ХАРТРОН»

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від  09.03.2017 № 46 (2551).

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Вахно Микола Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 09.03.2017
(дата)