Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 11.04.2018
Дата публікації 06.03.2018 10:07:45
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "ХАРТРОН"
Юридична адреса* 61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1
Керівник* Вахно Микола Іванович - Голова Правління. Тел: 0577522650
E-mail* ocb@hartron.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Шановний акціонер!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН»

(код за ЄДРПОУ 14313062, місцезнаходження: 61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1) повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів відбудуться 11 квітня 2018 року о 12-00   у приміщенні Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН» за адресою:
м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, адміністративний корпус, 3 поверх, кімната 301 (зал засідань)

 

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 11 квітня 2018 року. Початок реєстрації о 10-00, закінчення реєстрації об  11-30 за місцем проведення зборів.

Для реєстрації та участі у загальних зборах учасникам зборів необхідно мати документ, який ідентифікує особу акціонера/його представника (паспорт або інший документ, що посвідчує особу); представникам акціонерів (фізичних та юридичних осіб) – також додатково документи, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах, у тому числі довіреність на право участі та голосування, оформлені згідно з вимогами чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ─ 04 квітня 2018 року. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.*

 

Проект порядку денного разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування):

 

 1. Обрання складу лічильної комісії. 

Проект рішення:

1.1. У зв’язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження лічильної комісії  ПАТ «ХАРТРОН» обраної загальними зборами акціонерів від 09.04.2015 у складі: Вінникова Наталія Олександрівна, Волкова Маргарита Володимирівна, Колеснікова Валентина Єгорівна, імонько Наталія Іванівна, Руденко Оксана Генріхівна, Спиридонова Алла Павлівна, Шуба Ніна Олексіївна.

1.2. Обрати лічильну комісію ПАТ «ХАРТРОН» в кількості 7 (сім) осіб на термін 3 (три) роки. Персонально: Вінникова Наталія Олександрівна, Волкова Маргарита Володимирівна, Колеснікова Валентина Єгорівна, Сімінько Наталія Іванівна, Руденко Оксана Генріхівна, Спиридонова Алла Павлівна, Шуба Ніна Олексіївна.

 

 1. Прийняття рішень з питань  проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» (затвердження регламенту).

Проект рішення:

Затвердити регламент ведення Загальних зборів акціонерів:

- для доповіді з питань порядку денного надавати від 3 до 45 хвилин;

- пропозиції, запитання до доповідачів надавати в письмовій формі із зазначенням прізвища, імені, по батькові акціонера, з якого питання порядку денного та яке запитання має акціонер;

- час для відповіді по питанням  -  до 5 хвилин;

- час для виступу акціонерів  -  до 3 хвилин..

 

 1. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2017 рік.

3.2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2017 рік (за наявністю).

 

 1. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення:

4.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2017 рік.

4.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2017 рік.

4.3. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2017 рік (за наявністю).

 

 1. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

5.1. Прийняти до уваги висновки зовнішнього аудиту щодо консолідованої фінансової звітності ПАТ «ХАРТРОН» за 2017 рік.

5.2. Затвердити заходи за результатами розгляду зовнішнього аудиту  щодо консолідованої фінансової звітності ПАТ «ХАРТРОН» за 2017 рік (за наявністю).

 

 1. Затвердження річного звіту ПАТ «ХАРТРОН» за 2017 рік.

Проект рішення:

6.1. Затвердити річний звіт ПАТ «ХАРТРОН» за 2017 рік.

6.2. Затвердити Баланс ПАТ «ХАРТРОН» за 2017 рік.

 

 1.  Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2017 році, затвердження розміру річних дивідендів та затвердження планових нормативів розподілу прибутку ПАТ «ХАРТРОН»  на 2018 рік. 

Проект рішення:

7.1. Затвердити розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2017 році у сумі 8923 тис.грн., одержаного товариством за 2017р., направивши його:

- до фонду дивідендів – 6692,25 тис.грн. (75% чистого прибутку); *)

- у зв’язку з наповненням резервного фонду до розміру 25%  статутного капіталу відрахувань  до резервного фонду не здійснювати;

- нерозподілений прибуток – 2230,75 тис.грн .*)

7.2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію 0,0783 грн. *)

- Спосіб виплати дивідендів: безпосередньо акціонерам.

- Виплатити дивіденди акціонерам резидентам України у гривнях.

- Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за результатами роботи за 2017 рік у розмірі

3346,125 тис.грн.*)

- Виплату дивідендів акціонерам - юридичним особам здійснювати шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок після отримання від них підтвердження реквізитів для перерахування дивідендів.

- Виплату дивідендів акціонерам - фізичним особам здійснювати в касі ПАТ «ХАРТРОН».

- Покрити витрати по перерахунку та виплаті дивідендів акціонерам за рахунок ПАТ «ХАРТРОН».

- Сформувати відомість на виплату дивідендів на базі Реєстру акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» станом на 11.04.2018р.

- Виплатити дивіденди акціонерам у порядку, встановленому діючим законодавством.  Встановити терміни виплати дивідендів:

 - на державну частку акцій з 11.04.2018р. до 27.06.2018 р.;

 - акціонерам-фізичним особам з 01.06.2018р. до 27.06.2018р.;

 - акціонерам-юридичним особам з 02.07.2018р. до 11.10.2018р.

 

*) Плановий розподіл, що діє до відповідної Постанови КМУ щодо затвердження базового нормативу відрахування частини прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році.

 

7.3. Затвердити планові нормативи розподілу прибутку ПАТ «ХАРТРОН» на 2018 рік,  направивши:

- до фонду дивідендів – 50 %; 

- до резервного фонду – 0%.

 

 1.  Прийняття рішення про припинення повноважень  членів Наглядової ради   ПАТ «ХАРТРОН».

Проект рішення:

8.1. У зв’язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» у повному складі.

 

 1. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН».

Проект рішення:

(Кумулятивне голосування)

 

 1. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та уповноваженої особи для підписання цих договорів.

Проект рішення:

10.1 Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН».

10.2 Надати Голові Правління ПАТ «ХАРТРОН» повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН».

10.3. Затвердити кошторис витрат на винагороду членам Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» по цивільно-правовим  договорам в розмірі 250 тис.грн. на рік.

 

 1. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2018 рік.

 

 1. Про вчинення значних правочинів та правочинів з заінтересованістю ПАТ «ХАРТРОН» у 2018 році.

Проект рішення:

Прийняти до відома інформацію про вчинення значних правочинів та правочинів з заінтересованістю ПАТ «ХАРТРОН» у 2018 році.

 

 

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті ПАТ «ХАРТРОН» за адресою www.hartron.com.ua.

 

На дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, наданого ПАТ „НДУ” станом на 19 лютого 2018 року, загальна кількість акцій складає 85 470 280 штук простих іменних акцій, з них кількість голосуючих акцій  ─ 75 151 461 штук.

 

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів, за запитом можна ознайомитися від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів у робочі дні з 8-30 до 17-00 (обідня перерва з 13-00 до 13-40) за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, кімната 101, ПАТ «ХАРТРОН» та в день проведення зборів за місцем проведення зборів з початку реєстрації. Відповідальна особа корпоративний секретар Черкасова Вікторія Геннадіївна, тел.: (057) 315-21-98.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу наглядової ради, кількість яких не може перевищувати 7 осіб.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

 

Підсумки голосування на загальних зборах 11.04.2018 р. будуть оприлюднені на веб-сайті ПАТ «ХАРТРОН» www.hartron.com.ua.

 

*Під час реєстрації акціонерів звіряються дані документа, що ідентифікує особу акціонера, з даними акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. У разі невідповідності даних, акціонеру необхідно звернутись до депозитарної установи, у якій на ім’я акціонера відкрито рахунок у цінних паперах, для внесення змін до анкети рахунку акціонера. Довідки за тел. (057) 315-21-98. (Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено ст.34 Закону України «Про акціонерні товариства»).

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника

Період

Звітний

2017**

Попередній

2016

Усього активів

639328

623686

Основні засоби (за залишковою вартістю)

63632

47905

Запаси

234612

242191

Сумарна дебіторська заборгованість

77741

91340

Гроші та їх еквіваленти

122764

106247

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

67808

60619

Власний капітал

290412

274487

Статутний капітал

21368

21368

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

141704

126757

Поточні зобов'язання і забезпечення

207212

222442

Чистий прибуток (збиток)

8923

6987

Середньорічна кількість акцій (шт.)

85470280

85470280

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,104

0,082

** попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським висновком, буде надана на Загальних зборах Товариства.

Правління ПАТ «ХАРТРОН»

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені „Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку” від 06.03.2018  № 46 (2799).

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Вахно Микола Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 06.03.2018
(дата)