Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 10.04.2019
Дата публікації 06.03.2019 11:32:14
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "ХАРТРОН"
Юридична адреса* 61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1
Керівник* Вахно Микола Іванович - Голова Правління. Тел: 0577522650
E-mail* ocb@hartron.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПАТ «ХАРТРОН»

протокол № 52 від 22.лютого 2019 року

 

Шановний акціонер!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН»

(код за ЄДРПОУ 14313062, місцезнаходження: 61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1) повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів відбудуться 10 квітня 2019 року о 12-30   у приміщенні Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН» за адресою:
м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, адміністративний корпус, 3 поверх, кімната 301 (зал засідань)

 

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 10 квітня 2019 року. Початок реєстрації о 10-00, закінчення реєстрації об  11-30 за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ─ 04 квітня 2019 року. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

 

Проект порядку денного разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування):

 

 1. Прийняття рішень з питань проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» (затвердження регламенту).

Проект рішення:

Затвердити регламент ведення Загальних зборів акціонерів:

- для доповіді з питань порядку денного надавати від 3 до 45 хвилин;

- пропозиції, запитання до доповідачів надавати в письмовій формі із зазначенням прізвища, імені, по батькові акціонера, з якого питання порядку денного та яке запитання має акціонер;

- час для відповіді по питанням  -  до 5 хвилин;

- час для виступу акціонерів  -  до 3 хвилин..

 

 1. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

2.1. Звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2018 рік – затвердити.

2.2. Роботу Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» у 2018 році вважати задовільною.

 

 1. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення:

3.1. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік – затвердити.

3.2. Висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік – затвердити.

 

 1. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:  

4.1. Висновки зовнішнього аудиту щодо ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік врахувати.

 

 1. Затвердження річного звіту ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік.

Проект рішення:

5.1. Річний звіт ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік  – затвердити.

5.2. Баланс ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік – затвердити.

 

 1.  Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2018 році, затвердження розміру річних дивідендів та затвердження планових нормативів розподілу прибутку ПАТ «ХАРТРОН»  на 2019 рік. 

Проект рішення:

6.1. Затвердити розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2018 році у сумі 26186 тис.грн., одержаного товариством за 2018р., направивши його:

- до фонду дивідендів – 13093 тис.грн. (50,0% чистого прибутку);

- у зв’язку з наповненням резервного фонду до розміру 25%  статутного капіталу відрахувань  до резервного фонду не здійснювати;

- нерозподілений прибуток – 13093 тис.грн .

6.2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію 0,1532   грн.

6.3. Затвердити порядок виплати дивідендів:

 • Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам.
 • Виплатити дивіденди акціонерам резидентам України у гривнях.
 • Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за   результатами роботи за 2018 рік у розмірі 6546,5  тис.грн.
 • Виплату дивідендів акціонерам - юридичним особам здійснювати шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок після отримання від них підтвердження реквізитів для перерахування дивідендів.
 • Виплату дивідендів акціонерам - фізичним особам здійснювати в касі ПАТ «ХАРТРОН».
 • Покрити витрати по перерахунку та виплаті дивідендів акціонерам за рахунок ПАТ «ХАРТРОН».
 • Сформувати відомість на виплату дивідендів на базі Реєстру акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» станом на 10.04.2019 р.
 • Виплатити дивіденди акціонерам у порядку, встановленому діючим законодавством.

6.4.  Встановити терміни виплати дивідендів:

 • на державну частку акцій з 11.04.2019р. до 27.06.2019 р.;
 • акціонерам-фізичним особам з 03.06.2019р. до 27.06.2019р.;
 • акціонерам-юридичним особам з 01.07.2019р. до 10.10.2019р.

6.5. Затвердити планові нормативи розподілу прибутку ПАТ «ХАРТРОН» на 2019 рік,  направивши:

 • до фонду дивідендів -  50 %;
 • до резервного фонду – 0 %.

 

 1.  Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН».

Проект рішення:

7.1. У зв’язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» у повному складі.

 

 1. Прийняття рішення щодо зміни типу та найменування Товариства

Проект рішення:

8.1. Відповідно до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 № 2210-VIII змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

8.2. Змінити найменування Товариства:

 • повне українською мовою: з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН»
 • скорочене українською мовою: з ПАТ «ХАРТРОН» на АТ «ХАРТРОН»
 • повне російською мовою: з ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХАРТРОН» на АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХАРТРОН»
 • скорочене російською мовою: з ПАО «ХАРТРОН» на АО «ХАРТРОН»
 • повне англійською мовою: з PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY «HARTRON» на JOINT-STOCK COMPANY «HARTRON»
 • скорочене англійською мовою: з PJSC «HARTRON» на JSC «HARTRON»

8.3. Уповноважити Голову Правління (з правом передоручення) у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов’язаних зі зміною типу та найменування Товариства.

 

 1. Про внесення змін до Статуту ПАТ «ХАРТРОН» (нова редакція Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»)

Проект рішення:

9.1 Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

9.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів, посадових осіб та третіх осіб з моменту її державної реєстрації.

9.3. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції.

9.4. Доручити Голові Правління (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

9.5. Затвердити, що повноваження членів Правління та Ревізійної комісії, обраних до органів Товариства до моменту реєстрації Статуту Товариства в новій редакції є чинними, та такі особи вважаються обраними з моменту їх обрання на строк, визначений у Статуті Товариства, що затверджений рішенням цих Загальних зборів.

 

 

 1. Обрання членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН».

Проект рішення:

(Кумулятивне голосування)

 

 1. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та уповноваженої особи для підписання цих договорів.

Проект рішення:

11.1 Умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» – затвердити.

11.2 Надати Голові Правління АТ «ХАРТРОН» повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ХАРТРОН».

11.3. Кошторис витрат на винагороду членам Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» по цивільно-правовим  договорам в розмірі 280 тис.грн. на рік – затвердити.

 

 

 1. Визначення основних напрямків діяльності   АТ «ХАРТРОН» на 2019 рік.

Проект рішення:

12.1. Основні напрямки діяльності  АТ «ХАРТРОН» на 2019 рік – затвердити.

 

 

 1. Про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю АТ «ХАРТРОН» у 2019 році.

Проект рішення:

13.1. Інформацію про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю АТ «ХАРТРОН» у 2019 році – прийняти до відома.

 

 

Адреса веб-сайта ПАТ «ХАРТРОН», на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, а також інформація, зазначена в частині четвертій ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» - www.hartron.com.ua та 14313062.smida.gov.ua.

Станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 18 лютого 2019 року, загальна кількість акцій складає 85 470 280 штук простих іменних акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 75 253 743 штук.

 З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів, за запитом можна ознайомитися від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів у робочі дні з 9-00 до 17-00 (обідня перерва з 13-00 до 13-40) за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, кімната 101, ПАТ «ХАРТРОН» та в день проведення зборів за місцем проведення зборів з початку реєстрації. Відповідальна особа корпоративний секретар Черкасова Вікторія Геннадіївна, тел.: (057) 315-21-98.

 Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу наглядової ради, кількість яких не може перевищувати 7 осіб.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

 

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів (фізичних та юридичних осіб) – паспорт та довіреність, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України. Порядок участі  та  голосування  на  Загальних  зборах за довіреністю відбувається відповідно до ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства.

 Протоколи про підсумки голосування на загальних зборах ПАТ «ХАРТРОН» 10.04.2019 р. протягом 10 днів будуть розміщені на веб-сайті www.hartron.com.ua та 14313062.smida.gov.ua  

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

(тис. грн)

Найменування показника

Період

Звітний

2018 рік*

 

Попередній

2017 рік

 

Усього активів

643784

639328

Основні засоби (за залишковою вартістю)

94908

63632

Запаси

216464

234612

Сумарна дебіторська заборгованість

107879

77741

Гроші та їх еквіваленти

114524

122764

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

120638

67808

Власний капітал

367408

290412

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

21368

21368

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

87826

141704

Поточні зобов'язання і забезпечення

188550

207212

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

28074

8923

Середньорічна кількість акцій (шт.)

85470280

85470280

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,3064

0,104

* попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським висновком, буде надана на річних Загальних зборах Товариства.

 

Правління ПАТ «ХАРТРОН»

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Вахно Микола Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 06.03.2019
(дата)