Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 22.02.2010
Дата публікації 01.03.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "ХАРТРОН" КОПФГ 231
Юридична адреса* 61070, м. Харків, вул. Ак. Проскури, 1
Керівник* Вахно Микола Іванович - Президент - Голова правління. Тел: 0577007712
E-mail* ocb@cit.kharkov.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН»
(м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1)

Шановні акціонери, Правління ВАТ «ХАРТРОН» повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів відбудуться 14 квітня 2010 року о 14-00 за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 42, кім.201 (конференц зал).
Порядок денний:
1.Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ «ХАРТРОН» за 2009 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2010 рік.
2.Звіт Наглядової ради ВАТ «ХАРТРОН» про роботу в 2009 році.
3.Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2009 рік.
4.Затвердження річного звіту та балансу ВАТ «ХАРТРОН» за 2009 рік.
5.Про розподіл прибутку ВАТ «ХАРТРОН» (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи у 2009 році та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2010 рік.
6.Про відкликання (обрання) членів Наглядової ради, Ревізійної комісії, Голови та членів Правління ВАТ «ХАРТРОН».
7.Про переведення випуску іменних акцій ВАТ «ХАРТРОН» документарної форми в бездокументарну форму існування (дематеріалізацію випуску акцій).
8.Про затвердження депозитарію для обслуговування випуску акцій ВАТ «ХАРТРОН» та умов договору з цим депозитарієм.
9.Про затвердження зберігача цінних паперів ВАТ «ХАРТРОН» та умов договору з цим зберігачем.
10. Про надання додаткових повноважень виконавчому органу ВАТ «ХАРТРОН» щодо договорів з обраними депозитарієм та зберігачем.
11.Про затвердження дати припинення ведення реєстру ВАТ «ХАРТРОН».
12.Про визначення способу персонального повідомлення акціонерів про дематеріалізацію випуску акцій та призначення уповноважених осіб ВАТ «ХАРТРОН», яким надаються повноваження щодо персонального повідомлення акціонерів та забезпечення процедури дематеріалізації.
13. Про затвердження Протоколу рішення про дематеріалізацію випуску акцій ВАТ «ХАРТРОН».
14. Внесення змін та доповнень до статуту ВАТ «ХАРТРОН».

Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi ВАТ «ХАРТРОН» (тис. грн)
Найменування показника перiод
Звiтний 2009р. Попереднiй 2008р.
Усього активiв 153762 131087
Основнi засоби, залишкова вартість 5443 5248
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 93403 87591
Запаси 4817 75
Сумарна дебiторська заборгованiсть 9884 826
Грошовi кошти та їх еквiваленти 10951 1817
Нерозподiлений прибуток 2991 2590
Власний капiтал 130751 129573
Статутний капiтал 21368 21368
Довгостроковi зобов'язання 525 99
Поточнi зобов'язання 21313 1415
Чистий прибуток (збиток) 1579 1179
Середньорiчна кiлькiсть акцiй (шт.) 85470280 85470280

Реєстрація акціонерів з 12-00 до 13-45 у день зборів за місцем їх проведення на підставі Реєстру акціонерів ВАТ «ХАРТРОН» станом на 14 квітня 2010 року.
Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність на участь у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Ознайомитися з документами з питань порядку денного Загальних зборів акціонери можуть з 01 березня 2010 р. щодня (крім суботи та неділі) з 9-00 до 16-00 за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, прохідна ВАТ «ХАРТРОН», ФЕУ, тел.: (057) 315-21-98.
Пропозиції акціонерів щодо порядку денного Загальних зборів не пізніше як за 30 днів до проведення зборів направляти за адресою: 61070, м. Харків, вул. Ак. Проскури, 1,
Правління ВАТ «ХАРТРОН».
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному виданні ДКЦПФР № 32 «Бюлетень. Цінні папери України» від 22.02.10р. та в №33 газети «Время» від 23.02.10р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Президент - Голова правління Вахно Микола Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 01.03.2010
(дата)