Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 14313062
Тип інформації Зміни в персональному складі службових осіб емітента
Дата виникнення 15/04/2004
Дата публікації 27/04/2004
Найменування емітента* Вiдкрите акцiонерне товариство "Хартрон"
Юридична адреса* 61070,м. Харкiв, вул. Ак. Прскурi,1
Керівник* Неймирок Юрiй Костянтинович - Заступник голови правлiння
Контактна особа* Вiнникова Наталiя Олександрiвна - провiдний iнженер-програмист. Тел: 7-44-58-18
E-mail* ocb@cit.kharkov.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента Дата прийняття рішення Зміни («1» - призначено; «0» - звільнено) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) Інформація.
14313062 15/04/2004 1 Член Наглядової ради Жарков Євген Георгiйович 0 Членом Наглядової ради обрано черговими загальними зборами акцiонерiв 15.04.2004.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.