Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правління       Вахно М.І.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 04.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 61070 м. Харків вул. Академіка Проскури, 1
4. Код за ЄДРПОУ 14313062
5. Міжміський код та телефон, факс 0577522650 0577190695
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 04.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у №66 (2819) Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" 05.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 14313062.smida.gov.ua в мережі Інтернет 04.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства

№ з/п Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення - "фізична особа" Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента) Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6
1 03.04.2018 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО ХАРТРОН-IНКОР ЛТД 25187880 21.9372 24.6459
Зміст інформації:
03.04.2018 року ПАТ «ХАРТРОН» (надалі Товариство) отримало від акціонера юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО ХАРТРОН-IНКОР ЛТД листа (вх. 69 від 03.04.2018р.), з якого дізналося, що розмір пакету акцій акціонера юридичної особи змінився. За даними, отриманими Товариством від акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО ХАРТРОН-IНКОР ЛТД (далі ТОВ НВП ХАРТРОН-IНКОР ЛТД) (Україна) код ЄДРПОУ 25187880, місцезнаходження: 61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, пакет акцій акціонера збільшився, але становить не менше 5 відсотків простих іменних акцій Товариства. Акціонер ТОВ НВП ХАРТРОН-IНКОР ЛТД до змін володів 18749820 шт простих іменних акцій, розмір частки 21,9372% від загальній кількості акцій, розмір частки від кількості голосуючих акцій – інформація відсутня. Станом на 03.04.2018 року акціонер ТОВ НВП ХАРТРОН-IНКОР ЛТД володіє 21064953 шт простих іменних акцій, розмір частки 24,6459% від загальній кількості акцій, розмір частки від кількості голосуючих акцій – інформація відсутня.