Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правління       Вахно М.І.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 11.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 61070 м. Харків вул. Академіка Проскури, 1
4. Код за ЄДРПОУ 14313062
5. Міжміський код та телефон, факс 0577522650 0577190695
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 11.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 14313062.smida.gov.ua в мережі Інтернет 11.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ з/п Дата вчинення дії Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн Строк виплати дивідендів Спосіб виплати дивідендів
1 2 3 4 5
1 11.04.2018 6692250 11.04.2018 - 11.10.2018 безпосередньо акціонерам
Зміст інформації:
Дата прийняття річними загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів: 11.04.2018 р. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення річних загальних зборів: 6692250 грн. (75% чистого прибутку), у тому числі на державну частку (50% + 1 акція) у розмірі 3346125 грн. Розмір дивідендів на одну просту акцію 0,0783 грн. Строк виплати дивідендів: з 11.04.2018 по 11.10.2018 р. Спосіб виплати дивідендів: безпосередньо акціонерам. Виплату дивідендів акціонерам - юридичним особам здійснювати шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок після отримання від них підтвердження реквізитів для перерахування дивідендів. Виплату дивідендів акціонерам - фізичним особам здійснювати в касі ПАТ «ХАРТРОН». Порядок виплати дивідендів: виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі. Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН» (протокол №39 від 19.02.2018 року) прийнято рішення: дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 11.04.2018 р.