Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правління       Вахно М.І.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 12.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 61070 м. Харків вул. Академіка Проскури, 1
4. Код за ЄДРПОУ 14313062
5. Міжміський код та телефон, факс 0577522650 0577190695
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 12.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 14313062.smida.gov.ua в мережі Інтернет 12.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
11.04.2018 обрано Член Наглядової ради Колобков Олег Вадимович
0
Зміст інформації:
11.04.2018 року у складі Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» від 11.04.2018р протокол № 22 відбулися наступні зміни - відповідно до Статуту Товариства обрано членів Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» у кількості 7 (сім) осіб на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства у складі: - обрано на посаду члена Наглядової ради Колобкова Олега Вадимовича - представника акціонера - Держава Україна в особі керуючого рахунком Державне космічне агентство України (код ЄДРПОУ 00041482, місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30, належить 42735141 простих іменних акцій, що становить 50,000001% статутного капіталу ПАТ «ХАРТРОН»). Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років – начальник управління з розпорядження державним майном, начальник управління космічної виробничої інфраструктури, начальник управління космічної виробничої інфраструктури та кооперації, директор департаменту космічної виробничої інфраструктури та кооперації, Державне космічне агентство України, м. Київ.
11.04.2018 обрано Член Наглядової ради Міхеєв Володимир Сергійович
0
Зміст інформації:
11.04.2018 року у складі Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» від 11.04.2018р протокол № 22 відбулися наступні зміни - відповідно до Статуту Товариства обрано членів Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» у кількості 7 (сім) осіб на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства у складі: - обрано на посаду члена Наглядової ради Міхеєва Володимира Сергійовича - представника акціонера - Держава Україна в особі керуючого рахунком Державне космічне агентство України (код ЄДРПОУ 00041482, місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30, належить 42735141 простих іменних акцій, що становить 50,000001% статутного капіталу ПАТ «ХАРТРОН»). Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років – заступник Голови, Державне космічне агентство України, м. Київ, заступник головного конструктора ДНВП ВО „Комунар”, м. Харків, заступник начальника відділу, ВО „Комунар” СКБ „Полісвіт”, м. Харків.
11.04.2018 припинено повноваження Голова Наглядової ради Голуб Олександр Юрыйович
0
Зміст інформації:
11.04.2018 року у складі Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» від 11.04.2018р. протокол № 22 відбулися наступні зміни: - припинено повноваження Голови Наглядової ради Голуба Олександра Юрійовича - представника акціонера - Держава Україна в особі керуючого рахунком Державне космічне агентство України (код ЄДРПОУ 00041482, місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30, належить 42735141 простих іменних акцій, що становить 50,000001% статутного капіталу ПАТ «ХАРТРОН»). Голуб О.Ю. перебував на посаді члена Наглядової ради з 10.04.2017р., а на посаді Голови Наглядової ради з 11.04.2017р. до 06.09.2017р., на посаді члена Наглядової ради з 11.10.2017р., а на посаді Голови Наглядової ради з 24.10.2017р до 11.04.2018р., повноваження припинено у зв’язку із закінченням строку повноважень. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
11.04.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Приступа Максим Євгенович
0
Зміст інформації:
11.04.2018 року у складі Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» від 11.04.2018р протокол № 22 відбулися наступні зміни: - припинено повноваження члена Наглядової ради Приступи Максима Євгеновича - представника акціонера - Держава Україна в особі керуючого рахунком Державне космічне агентство України (код ЄДРПОУ 00041482, місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30, належить 42735141 простих іменних акцій, що становить 50,000001% статутного капіталу ПАТ «ХАРТРОН»). Приступа М.Є перебував на посаді члена Наглядової ради з 10.04.2017р до 06.09.2017р та з 11.10.2017р до 11.04.2018р., повноваження припинено у зв’язку із закінченням строку повноважень. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
11.04.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Колобков Олег Вадимович
0
Зміст інформації:
11.04.2018 року у складі Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» від 11.04.2018р протокол № 22 відбулися наступні зміни: - припинено повноваження члена Наглядової ради Колобкова Олега Вадимовича - представника акціонера - Держава Україна в особі керуючого рахунком Державне космічне агентство України (код ЄДРПОУ 00041482, місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30, належить 42735141 простих іменних акцій, що становить 50,000001% статутного капіталу ПАТ «ХАРТРОН»). Колобков О.В перебував на посаді члена Наглядової ради з 10.04.2017р до 06.09.2017р та з 11.10.2017р до 11.04.2018р., повноваження припинено у зв’язку із закінченням строку повноважень. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
11.04.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Міхеєв Володимир Сергійович
0
Зміст інформації:
11.04.2018 року у складі Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» від 11.04.2018р протокол № 22 відбулися наступні зміни: - припинено повноваження члена Наглядової ради Міхеєва Володимира Сергійовича - представника акціонера - Держава Україна в особі керуючого рахунком Державне космічне агентство України (код ЄДРПОУ 00041482, місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30, належить 42735141 простих іменних акцій, що становить 50,000001% статутного капіталу ПАТ «ХАРТРОН»). Міхеєв В.С перебував на посаді члена Наглядової ради з 10.04.2017р до 06.09.2017р та з 11.10.2017р до 11.04.2018р., повноваження припинено у зв’язку із закінченням строку повноважень. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
11.04.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Кучеренко Володимир Анатолійович
0
Зміст інформації:
11.04.2018 року у складі Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» від 11.04.2018р протокол № 22 відбулися наступні зміни: - припинено повноваження члена Наглядової ради Кучеренка Володимира Анатолійовича - представника акціонера - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД" (код ЄДРПОУ 21187511, місцезнаходження: 61057, м. Харків, вул. Гоголя, 7, належить 10074238 простих іменних акцій, що становить 11,7868% статутного капіталу ПАТ «ХАРТРОН»). Кучеренко В.А перебував на посаді члена Наглядової ради з 10.04.2017р до 11.04.2018р., повноваження припинено у зв’язку із закінченням строку повноважень. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
11.04.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Ключник Володимир Ілліч
0.002
Зміст інформації:
11.04.2018 року у складі Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» від 11.04.2018р протокол № 22 відбулися наступні зміни: - припинено повноваження члена Наглядової ради Ключника Володимира Ілліча - представника акціонера - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРТРОН-ІНКОР" ЛТД (код ЄДРПОУ 25187880, місцезнаходження: 61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, належить 21064953 простих іменних акцій, що становить 24,6459% статутного капіталу ПАТ «ХАРТРОН»). Ключник В.І перебував на посаді члена Наглядової ради з 10.04.2017р до 11.04.2018р., повноваження припинено у зв’язку із закінченням строку повноважень. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано. Ключнику В.І належить 2000 простих іменних акцій, що становить 0,002% статутного капіталу ПАТ «ХАРТРОН». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
11.04.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Черкасова Вікторія Геннадіївна
0.001
Зміст інформації:
11.04.2018 року у складі Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» від 11.04.2018р протокол № 22 відбулися наступні зміни: - припинено повноваження члена Наглядової ради Черкасової Вікторії Геннадіївни - представника акціонера - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРТРОН-ІНКОР" ЛТД (код ЄДРПОУ 25187880, місцезнаходження: 61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, належить 21064953 простих іменних акцій, що становить 24,6459% статутного капіталу ПАТ «ХАРТРОН»). Черкасова В.Г перебувала на посаді члена Наглядової ради з 10.04.2017р до 11.04.2018р., повноваження припинено у зв’язку із закінченням строку повноважень. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано. Черкасовій В.Г належить 857 простих іменних акцій, що становить 0,001% статутного капіталу ПАТ «ХАРТРОН». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
11.04.2018 обрано Член Наглядової ради Голуб Олександр Юрійович
0
Зміст інформації:
11.04.2018 року у складі Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» від 11.04.2018р протокол № 22 відбулися наступні зміни - відповідно до Статуту Товариства обрано членів Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» у кількості 7 (сім) осіб на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства у складі: - обрано на посаду члена Наглядової ради Голуба Олександра Юрійовича - представника акціонера - Держава Україна в особі керуючого рахунком Державне космічне агентство України (код ЄДРПОУ 00041482, місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30, належить 42735141 простих іменних акцій, що становить 50,000001% статутного капіталу ПАТ «ХАРТРОН»). Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років – Перший заступник Голови, заступник Голови, заступник начальника управління космічної виробничої інфраструктури та кооперації, т.в.о. Голови, заступник начальника управління космічної виробничої інфраструктури та кооперації, заступник директора департаменту космічної виробничої інфраструктури та кооперації, Державне космічне агентство України, м. Київ.
11.04.2018 обрано Член Наглядової ради Приступа Максим Євгенович
0
Зміст інформації:
11.04.2018 року у складі Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» від 11.04.2018р протокол № 22 відбулися наступні зміни - відповідно до Статуту Товариства обрано членів Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» у кількості 7 (сім) осіб на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства у складі: - обрано на посаду члена Наглядової ради Приступу Максима Євгеновича - представника акціонера - Держава Україна в особі керуючого рахунком Державне космічне агентство України (код ЄДРПОУ 00041482, місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30, належить 42735141 простих іменних акцій, що становить 50,000001% статутного капіталу ПАТ «ХАРТРОН»). Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років – начальник відділу юридичної та договірної роботи, завідувач юридичного сектору, Державне космічне агентство України, м. Київ.
11.04.2018 обрано Член Наглядової ради Кучеренко Володимир Анатолійович
0
Зміст інформації:
11.04.2018 року у складі Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» від 11.04.2018р протокол № 22 відбулися наступні зміни - відповідно до Статуту Товариства обрано членів Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» у кількості 7 (сім) осіб на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства у складі: - обрано на посаду члена Наглядової ради Кучеренка Володимира Анатолійовича - представника акціонера - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД" (код ЄДРПОУ 21187511, місцезнаходження: 61057, м. Харків, вул. Гоголя, 7, належить 10074238 простих іменних акцій, що становить 11,7868% статутного капіталу ПАТ «ХАРТРОН»). Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років – ТОВ НВП ХАРТРОН-ЕНЕРГО Лтд., м. Харків, директор.
11.04.2018 обрано Член Наглядової ради Ключник Володимир Ілліч
0.002
Зміст інформації:
11.04.2018 року у складі Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» від 11.04.2018р протокол № 22 відбулися наступні зміни - відповідно до Статуту Товариства обрано членів Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» у кількості 7 (сім) осіб на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства у складі: - обрано на посаду члена Наглядової ради Ключника Володимира Ілліча - представника акціонера - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРТРОН-ІНКОР" ЛТД (код ЄДРПОУ 25187880, місцезнаходження: 61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, належить 21064953 простих іменних акцій, що становить 24,6459% статутного капіталу ПАТ «ХАРТРОН»). Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано. Ключнику В.І належить 2000 простих іменних акцій, що становить 0,002% статутного капіталу ПАТ «ХАРТРОН». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років – первинна профспілкова організація ПАТ «ХАРТРОН», м. Харків, голова.
11.04.2018 обрано Член Наглядової ради Черкасова Вікторія Геннадіївна
0.001
Зміст інформації:
11.04.2018 року у складі Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» від 11.04.2018р протокол № 22 відбулися наступні зміни - відповідно до Статуту Товариства обрано членів Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» у кількості 7 (сім) осіб на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства у складі: - обрано на посаду члена Наглядової ради Черкасову Вікторію Геннадіївну, представника акціонера - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРТРОН-ІНКОР" ЛТД (код ЄДРПОУ 25187880, місцезнаходження: 61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, належить 21064953 простих іменних акцій, що становить 24,6459% статутного капіталу ПАТ «ХАРТРОН»). Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано. Черкасовій В.Г належить 857 простих іменних акцій, що становить 0,001% статутного капіталу ПАТ «ХАРТРОН». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років – начальник фінансово-економічного управління, корпоративний секретар, ПАТ «ХАРТРОН», м. Харків.