Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правління       Вахно М.І.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 21.05.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 61070 м. Харків вул. Академіка Проскури, буд.1
4. Код за ЄДРПОУ 14313062
5. Міжміський код та телефон, факс 0577522650 0577190695
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 21.05.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 14313062.smida.gov.ua в мережі Інтернет 21.05.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
18.05.2018 обрано Голова Наглядової ради Голуб Олександр Юрійович
0
Зміст інформації:
За рішенням Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» від 18.05.2018 року протокол № 43 відбулися наступні зміни: - 18.05.2018 обрано на посаду Голови Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» Голуба Олександра Юрійовича з числа членів Наглядової ради, обраних згідно рішення Загальних зборів акціонерів (протокол від 11.04.2018 року №22), строком до наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до Статуту Товариства. Голуб Олександр Юрійович - представник акціонера - Держава Україна в особі керуючого рахунком Державне космічне агентство України (код ЄДРПОУ 00041482, місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30, належить 42735141 простих іменних акцій, що становить 50,000001% статутного капіталу ПАТ «ХАРТРОН»). Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років – Перший заступник Голови, заступник Голови, заступник начальника управління космічної виробничої інфраструктури та кооперації, т.в.о. Голови, заступник начальника управління космічної виробничої інфраструктури та кооперації, заступник директора департаменту космічної виробничої інфраструктури та кооперації, Державне космічне агентство України, м. Київ.
18.05.2018 припинено повноваження Корпоративний секретар Черкасова Вікторія Геннадіївна
0.001
Зміст інформації:
За рішенням Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» від 18.05.2018 року протокол № 43 відбулися наступні зміни: - 18.05.2018 року припинено повноваження корпоративного секретаря ПАТ «ХАРТРОН» Черкасової Вікторії Геннадіївни у зв’язку із закінченням строку повноважень. Черкасова В.Г. перебувала на посаді корпоративного секретаря з 08.04.2015р. до 18.05.2018р. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано. Черкасовій В.Г. належить 857 простих іменних акцій Товариства у розмірі 214,25 грн., що становить 0,001% статутного капіталу ПАТ «ХАРТРОН». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
18.05.2018 обрано Корпоративний секретар Черкасова Вікторія Геннадіївна
0.001
Зміст інформації:
За рішенням Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» від 18.05.2018 року протокол № 43 відбулися наступні зміни: - 18.05.2018 року обрано на посаду корпоративного секретаря ПАТ «ХАРТРОН» Черкасову Вікторію Геннадіївну відповідно до Статуту Товариства строком на 3 роки. Черкасова Вікторія Геннадіївна має відповідну кваліфікацію (Кваліфікаційний сертифікат корпоративного секретаря від 27.05.2016 року № 0400197-КС). Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано. Черкасовій В.Г. належить 857 простих іменних акцій Товариства у розмірі 214,25 грн., що становить 0,001% статутного капіталу ПАТ «ХАРТРОН». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебуває на посаді начальника фінансово-економічного управління ПАТ «ХАРТРОН» та є членом Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» (представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРТРОН-ІНКОР" ЛТД код ЄДРПОУ 25187880, місцезнаходження: 61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, належить 21064953 простих іменних акцій, що становить 24,6459% статутного капіталу ПАТ «ХАРТРОН»). Посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років – начальник фінансово-економічного управління, корпоративний секретар, член Наглядової ради, ПАТ «ХАРТРОН», м. Харків.