Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правління       Вахно М.І.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 13.02.2019
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 61070 м. Харків вул. Академіка Проскури, 1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 14313062
5. Міжміський код та телефон, факс 0577522650 0577190695
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 13.02.2019
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 14313062.smida.gov.ua в мережі Інтернет 13.02.2019
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій Ідентифікаційний код юридичної особи юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6
1 13.02.2019 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРТРОН-ІНКОР ЛТД 25187880 24.645938 0
Зміст інформації:
Дата отримання інформації: 13.02.2019; Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРТРОН-ІНКОР ЛТД (далі ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НВП ХАРТРОН-ІНКОР ЛТД); Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій: 25187880 Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: Відчучення прямого права власності ; Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій: підсумковий пакет голосуючих акцій 21064953 штук, що становить 24,645938% статутного капіталу; Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): підсумковий пакет голосуючих акцій 0 штук, що становить 0% статутного капіталу; Відомості про осіб (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: з моменту відчуження пакету акцій особи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НВП ХАРТРОН-ІНКОР ЛТД, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами ПАТ "ХАРТРОН", та особи, які мають право користуватися голосуючими акціями, відсутні; Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): 12 лютого 2019 року. У разі якщо публічне акціонерне товариство розкриває відомості на підставі інформації, отриманої від Центрального депозитарію цінних паперів, необхідно зазначити, чи надходило повідомлення від власника(ів) акцій відповідно до статті 64-1 Закону України "Про акціонерні товариства": публічне акціонерне товариство розкриває інформацію на підставі отриманого Повідомлення від акціонера.
2 13.02.2019 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД" 21187511 11.786831 36.4328
Зміст інформації:
Дата отримання інформації: 13.02.2019; Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД" (далі АТ "ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД"); Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій: 21187511 Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: набуття прямого права власності; Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій: підсумковий пакет голосуючих акцій 10074238 штук, що становить 11,786831% статутного капіталу; Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): підсумковий пакет голосуючих акцій 31139191 штук, що становить 36,4328% статутного капіталу; Відомості про осіб (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: особи АТ "ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД", які входять до ланцюга володіння корпоративними правами ПАТ "ХАРТРОН" Вахно Микола Іванович, Кучеренко Володимир Анатолійович. Акціонер, який має право користуватися голосуючими акціями : АТ "ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД" (код ЄДРПОУ 21187511) є прямим власником пакету акцій, інші особи, які мають право користуватися голосуючими акціями, відсутні; Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): 12 лютого 2019 року. У разі якщо публічне акціонерне товариство розкриває відомості на підставі інформації, отриманої від Центрального депозитарію цінних паперів, необхідно зазначити, чи надходило повідомлення від власника(ів) акцій відповідно до статті 64-1 Закону України "Про акціонерні товариства": публічне акціонерне товариство розкриває інформацію на підставі отриманного Повідомлення від акціонера.